Foreningen aktivitetsjonglørerne

Her på siden kan du finde foreningens vedtægter, som du bedes læse igennem, så du kender til accetabel opførsel og hvad det er vi ikke tolorere i foreningen, samt hvordan og hvornår kontigentet skal betales.

stk. 1 – Vores formål:

Vi er en social frivillig forening for børn og unge i alderen 6-25 år, med bopæl i Aalborg kommune. Vi tilbyder børn og unge noget kreativt at at lave søndage og i ferier.

stk. 2 – Vores mission:

At fremme kreative, innovative og sociale kompetencer hos børn og unge igennem rollespil og fremstilling af kunst lavet af genbrugsmaterialer.

stk. 3 – Vores vision:

Fremme selvværd og tolerance hos børn og unge, med særlig fokus på at fremme sociale og kreative kompetencer. Ligeledes vil vi fremme forståelsen for, at man lærer af sine fejl og at det er godt med forskellighed.

stk. 1 – Medlemskab:

Alle børn og unge i alderen 6-25 år kan blive medlemmer. Børn under 18 år skal have forældrenes tilladelse. 

Alle vores aktiviteter og forløb er åben for hele vores målgruppe.

Du har mulighed for en prøveperiode på 2 arrangementer, inden du melder dig ind i foreningen.

Der er flere måder hvorpå du kan melde dig ind i foreningen: Enten ved at udfylde formularen her på hjemmesiden (under fanen indmeldelse) eller ved at udfylde skemaet i papirform ved en af vores aktiviteter. 

stk. 2. – Kontingent:

Vores regnskabsår følger skoleåret (01.08-31.07) og kontingentet er fastsat til 150 kr. for et halvt år. og skal være betalt senest d. 1. august og 1. januar eller min. 1 måned efter indmeldelse. ( Arbejdernes Landsbank, til Reg.nr. 5363 Kontonr. 0000244597)

Pengene vil udelukkende gå til fremskaffelse af materialer til vores kommende aktiviteter, samt lokaleleje og opretholdelse af hjemmeside.

stk. 3 – Acceptabel opførsel:

Vi er en forening af frivillige, kreative ildsjæle, som har lyst til at bruge tid sammen med børn og unge med bopæl i Aalborg kommune. Det vil sige, at vi ønsker at være i en positiv og afslappet atmosfære. Derfor forventer vi, at de børn og unge, der møder til vores arrangementer, har en god og acceptabel opførsel. Det er ikke vores ansvar at den enkelte opfører sig ordentligt, dette ansvar ligger udelukkende hos forældrene. 

Forældre til børn og unge i alderen 13-18 år er velkomne til at deltage i vores aktiviteter.

Forældre til børn under 13 år skal være tilstede ved vores aktiviteter.

stk. 1 – Medlemskab:

Alle børn og unge i alderen 6-25 år kan blive medlemmer. Børn under 18 år skal have forældrenes tilladelse. 

Alle vores aktiviteter og forløb er åben for hele vores målgruppe.

Du har mulighed for en prøveperiode på 2 arrangementer, inden du melder dig ind i foreningen.

Der er flere måder hvorpå du kan melde dig ind i foreningen: Enten ved at udfylde formularen her på hjemmesiden (under fanen indmeldelse) eller ved at udfylde skemaet i papirform ved en af vores aktiviteter. 

stk. 2. – Kontingent:

Vores regnskabsår følger skoleåret (01.08-31.07) og kontingentet er fastsat til 0 kr. for målgruppen.

Stk. 3. – Acceptabel opførsel:

Vi er en forening af frivillige, kreative ildsjæle, som har lyst til at bruge tid sammen med børn og unge med bopæl i Aalborg kommune. Det vil sige, at vi ønsker at være i en positiv og afslappet atmosfære. Derfor forventer vi, at de børn og unge, der møder til vores arrangementer, har en god og acceptabel opførsel. Det er ikke vores ansvar at den enkelte opfører sig ordentligt, dette ansvar ligger udelukkende hos forældrene. 

Forældre til børn og unge i alderen 13-18 år er velkomne til at deltage i vores aktiviteter.

Forældre til børn under 13 år skal være tilstede ved vores aktiviteter.

stk. 1 – Advarsel: 

Hvis et barn eller en ung deltager i skænderier med andre medlemmer, vil begge parter få en mundtlig advarsel og ved gentagelse en skriftlig advarsel. Hos unge under 18 år vil forældrene eller værge blive kontaktet.

stk. 2 – Hjemsendelse:

Gentagende uacceptabel opførsel medfører øjeblikkelig hjemsendelse og risiko for karantæne i kortere eller længere perioder. Dette tages op på bestyrelsesmøde og afgørelsen vil blive sendt til medlemmet pr. mail.

stk. 3 – Bortvisning:

Når du og din familie deltager i vores aktiviteter, er I alle forpligtet til at opføre jer ordentligt. Det vil sige, at mobning og alvorlige drillerier er fuldstændig uacceptabelt. Dette gælder også via mobil og sociale medier. Respekteres dette ikke, af hverken forældre eller barnet/den unge, medfører dette udelukkelse af deltagelse i foreningens aktiviteter på ubestemt tid.

Vores definition af mobning og alvorlige drillerier er: Når den, det går ud over, ikke længere syntes det er sjovt.

Tyveri, slagsmål og alvorlige trusler, medfører øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse af foreningen og dermed også vores kommende aktiviteter.

Der offentliggøres kun billeder, hvis der foreligger en skriftlig aftale herom. Børn og unge under 18 år, skal have forældres eller værges skriftlige tilladelse.

Video og billeder fremvises for de pågældende børn og unge (ved film også til værge eller forældre) til godkendelse, inden det offentliggøres – deles via dropboks eller Google Drev.

Ved deciderede filmprojekter laves der separat aftale inden start. 

Bestyrelsen består af 3 personer, bestående af formand, næstformand,  og kasserer. Vi håber på flere i fremtiden. så vi kommer op på 5 eller 7.

Medlemmer under 18 år er ikke valgbar til bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges for en toårig periode.

Efter to år afgår 2 personer, efter yderligere to afgår 1 personer, og så fremdeles. 

Ønsker et bestyrelsesmedlem at trække sig før valgperioden er udløbet, sørger medlemmet for at finde en stedfortræder, med mindre der er nogle af foreningens medlemmer der ønsker at træde til i stedet for.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes inden udgangen af september måned.

Generalforsamlingen indkaldes via e-mail med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før gengrelforsamlingens afholdelse.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes via e-mail med mindst 14 dages varsel.

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer (kasserer og formand). Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.

Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.

Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Da foreningen er drevet af frivillige og som en non-profit organisation, er vi afhængige af sponsorater. Vi vil ligeledes forsøge at få økonomisk støtte fra fonde.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

Kasserer og formand, skal godkende alle indkøb.

Alle i bestyrelsen kan handle ind på foreningens vegne, når det er godkendt af formand og kasserer. Kvitteringer afleveres til kassereren.

Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21.april. 2018.

Dirigent – Karina Seidelin Jensen